Mobutu (Chaos)

Mobutu (Chaos)

© Bruce Clarke 2016